środa, 20 maja 2015

Penelope Hobhouse - Historia ogrodów. Warszawa : Arkady, 2014


  Autorka, światowej sławy znawczyni dziejów ogrodnictwa, omawia kulturowe i historyczne wpływy, które ukształtowały dzisiejsze ogrody i wciąż inspirują współczesnych projektantów oraz ukazuje najwspanialsze ogrody świata. 
W kolejnych rozdziałach autorka opisuje: początki sztuki ogrodnictwa w Mezopotamii, Egipcie i Persji, początki botaniki i ziołoznawstwa w antycznej Grecji i rozwój ogrodów Rzymu, islamską koncepcję ogrodów, stylizowane ogrody średniowieczne, rozkwit renesansowych i barokowych ogrodów europejskich we Włoszech, Francji, Holandii 
i Wielkiej Brytanii, pojawienie się miłośników roślin - botaników, zbieraczy, kolekcjonerów, artystów, angielski park krajobrazowy w XVIII w., eklektyczne ogrody europejskie w epoce rewolucji technologicznej XIX w., ewolucję ogrodów na kontynencie amerykańskim, historię ogrodu chińskiego i japońskiego, globalizację ogrodnictwa w XX w., kształtowanie obecnego i przyszłego wyglądu ogrodów przez projektantów zieleni, ekologów i architektów krajobrazu.
Michael Armstrong - Zarządzanie wynagrodzeniami. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013


   Kompleksowy podręcznik dla każdego, kto zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem strategii, polityki i procedur dotyczących wynagradzania pracowników lub chce zdobyć wiedzę w tym zakresie. Jego treść jest zgodna ze standardami zawodowymi 
w zakresie wynagradzania pracowników opracowanymi przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
Autor omówił następujące tematy:
- podstawowe założenia i ramy pojęciowe zarządzania wynagrodzeniami (m. in. wynagrodzenie całkowite, czynniki wpływające na poziomy płacowe, motywacja a wynagrodzenie),
- wartościowanie stanowisk pracy i zależności między nimi,
- struktury zaszeregowania i struktury płac,
- płaca uzależniona od wkładu i efektów (m. in. systemy bonusów, systemy uznaniowe, wynagrodzenie zespołowe), 
- zarządzanie wynagrodzeniami specjalnych grup pracowników 
(m. in. wynagradzanie dyrektorów i kadry kierowniczej, wynagradzanie pracowników wiedzy), 
- świadczenia pracownicze i programy emerytalne,
- procedury zarządzania wynagrodzeniami.
Wszystkie zagadnienia ujęto w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz uzupełniono listami kontrolnymi, diagramami i podsumowaniami.

Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań. Red. Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014   Zarówno w Polsce, jak i w Europie wzrasta zainteresowanie problematyką starości i starzenia się społeczeństwa, co wynika z demograficznych prognoz. 
W zamierzeniu autorów książki, ma ona stanowić jedną z wielu odpowiedzi na to zainteresowanie. W artykułach zamieszczonych w tomie podejmowane są m. in. kwestie wpływu kultury konsumpcyjnej, stygmatyzacji i stereotypizacji starości na konstruowanie społecznego obrazu ciała osób starszych, wielość form starości i samego procesu starzenia się człowieka, również w aspekcie demograficznym. Część tekstów bezpośrednio omawia zagadnienia związane z możliwościami
 i ograniczeniami pracy socjalnej w kontekście tzw. polityki senioralnej, analizując konkretne przykłady działań instytucjonalnych na rzecz i poprzez seniorów   
(m. in. kształtowanie przestrzeni miejskiej przez i dla seniorów, aktywne starzenie się w Krakowie i działalność Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działalność Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz osób starszych i chorych, funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy) oraz innowacyjne metody, które mogą stać się skutecznym elementem pracy socjalnej z osobami starszymi (zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu seniorów, zooterapia).
Publikację wzbogacają artykuły w języku angielskim autorów z Austrii, Słowenii i Stanów Zjednoczonych, przybliżające specyfikę wyzwań i rozwiązań stosowanych w tych krajach w obszarze pracy socjalnej dla osób starszych.
Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Red. Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014


   Według badań epidemiologicznych, zaburzenia emocjonalne 
i behawioralne, związane z niektórymi chorobami organicznymi lub istniejące niezależnie od nich, dotyczą 15-20% całej populacji dzieci i młodzieży. Celem książki, adresowanej 
do pediatrów, jest dostarczenie wiedzy, niezbędnej do podjęcia decyzji o leczeniu lub skierowaniu dziecka do specjalisty.
W kolejnych rozdziałach autorzy opisują: rozwój psychiczny dziecka, wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie dziecka, zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwoju, moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju u dzieci, próby samobójcze i samobójstwa u dzieci, zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne i zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną, zaburzenia tikowe, specyficzne trudności w uczeniu się, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia zachowania i odżywiania, używanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych, problemy dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny, maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka.

Maciej Ambroziewicz [ i in.] - Bezpieczeństwo i higiena pracy : pytania i odpowiedzi. Warszawa : Wolters Kluwer, 2015   Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Stanowi cenne uzupełnienie poradnika „Meritum BHP”. Autorzy udzielają odpowiedzi 
na pytania, które zostały wyselekcjonowane z Serwisu BHP Wolters Kluwer SA. i podzielone na następujące grupy tematyczne:
- służba bhp (organizacja ochrony pracy w zakładzie),
- ochrona zdrowia (skierowanie na badania       profilaktyczne,badanie profilaktyczne, posiłki i napoje
profilaktyczne),
- ocena ryzyka zawodowego,
- szkolenia bhp (szkolenie wstępne i okresowe),
- postępowanie powypadkowe (m. in. przyczyny wypadku przy pracy, kwalifikacja prawna zdarzenia wypadkowego),
- wymagania bhp przy wybranych pracach (m. in. ręczne prace transportowe, prace na wysokości),
- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

piątek, 6 marca 2015

Poradnik elektrotechnika. Oprac. merytoryczne wersji pol. Paweł Fabijański, Andrzej Wójciak. Konstancin-Jeziorna : REA-SJ, 2014


   Książka jest cennym źródłem informacji dla specjalistów 
z różnych dziedzin, uczniów i studentów kierunków technicznych. Nowe, już 23. wydanie poradnika, zostało uaktualnione 
i rozszerzone. Autorzy poradnika prezentują niezbędną wiedzę 
z zakresu matematyki, fizyki, teorii obwodów, elementów, dokumentacji technicznej, pomiarów, instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa pracy, rodzajów układów zasilania, systemów informatycznych i komunikacyjnych, systemów automatyki 
i napędu, sterowania i regulacji, materiałów i połączeń, przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz ochrony środowiska. Publikację charakteryzuje bogata szata graficzna
(kolorowe ilustracje, liczne wykresy, rysunki i tabele) ułatwiająca odszukanie i zrozumienie potrzebnych informacji.


Rachunkowość sektora finansów publicznych. Red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. Warszawa : Difin, 2014


    W książce przedstawiono zasady prowadzenia rachunkowości 
w poszczególnych formach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
W kolejnych rozdziałach omówiono następujące tematy:
- gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych,
- ogólne zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych, z uwzględnieniem dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ustalania wyniku finansowego, rozliczeń zakładów samorządowych z budżetem 
i pozostałych obszarów rachunkowości 
w podmiotach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetu środków europejskich,
- rachunkowość budżetu zadaniowego.